Reklamačný poriadok

Adresa pre zasielanie reklamácii:

Dobre Mobily
Teplárenská 17
971 01 Prievidza

 1. I. Všeobecné ustanovenia

  1. 1.1

   Tento reklamačný poriadok upravuje vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť DOBRE MOBILY s.r.o., so sídlom Panónska cesta 17, Bratislava 851 04, IČO: 47 404 116, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 116240/B ( ďalej aj ako „DOBRE MOBILY s.r.o.“ alebo ako „Predávajúci“ ) a na strane druhej Kupujúcim a je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok ( ďalej aj ako „VOP“ )

  2. 1.2

   Kupujúcim je subjekt, ktorý uzavrel s Predávajúcim kúpnu zmluvu a kúpil od Predávajúceho tovar v rámci jeho predajnej siete, alebo prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.dobremobily.sk a ktorý má právo na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru. (ďalej len "Kupujúci").

  3. 1.3

   V prípade ak je Kupujúcim fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní tejto zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania sa považuje za spotrebiteľa ( ďalej aj ako „Spotrebiteľ“ ). Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito reklamačným poriadkom, prípadne VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník ( ďalej aj ako „Občiansky zákonník“ ), ako aj súvisiacimi predpismi a to najmä zákonom číslo 250/2007 z.z. o ochrane spotrebiteľa ( ďalej aj ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“ ) a zákonom č. 102/2014 z.z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho ( Zákon“ )

  4. 1.4

   Podnikateľom sa rozumie - osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Podnikateľom sa taktiež pre účely tohto Reklamačného poriadku a VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené pre podnikateľov. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

  5. 1.5

   Ďalšie informácie o Predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.dobremobily.sk v sekcii „O nás“.

  6. 1.6

   Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Reklamačný poriadok. Kópiu VOP a reklamačného poriadku dostane Kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu.

  7. 1.7

   Týmto reklamačným poriadkom predávajúci informuje kupujúceho o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, ako aj o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok je záväzný pre predávajúceho aj kupujúceho. Reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v predajniach predávajúceho ako aj na internetovej stránke predávajúceho www.dobremobily.sk

 2. II. Zodpovednosť za vady – poučenie o právach

  1. 2.1

   Predávaný tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru, alebo hmotnosť a musí byť bez vád a musí zodpovedať záväzným technickým normám. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí Kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

  2. 2.2

   Vadou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ak jej príčinou je použitie nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie, príp. nevhodné konštrukčné riešenie. Za vadu nie je možné považovať zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikne v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, mechanického poškodenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálu z ktorého je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou alebo iným nesprávnym zásahom, ako aj zánikom životnosti tovaru, alebo jeho častí

  3. 2.3

   Ak má tovar vady o ktorých Predávajúci vie, je povinný pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne Kupujúceho upozorniť. Ak Predávajúci riadne splní svoju povinnosť, nezodpovedá za vady, na ktoré Kupujúceho upozornil. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené obvyklým užívaním, alebo spotrebovaním tovaru (napr. batérie, a pod.)

  4. 2.4

   Dĺžka záručnej doby pre Spotrebiteľa sa riadi platnými ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými zákonom. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu v zmysle § 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Pokiaľ je Kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.

  5. 2.5

   Ak ide o použitý tovar, je záručná doba 12 mesiacov. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

  6. 2.6

   Na žiadosť Kupujúceho je Predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha tovaru umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe tovaru.

  7. 2.7

   Záručná doba plynie odo dňa prevzatia tovaru a/alebo potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Ak záručná doba začína plynúť od iného dňa, ako od dňa prevzatia tovaru kupujúcim, musí sa táto skutočnosť vyznačiť v záručnom liste.

  8. 2.8

   Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať sa do záručnej doby nezapočítava. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba na tento tovar znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru. V prípade odôvodnene zamietnutej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje.

  9. 2.9

   Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť bez toho aby sa zhoršila kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru, alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za tovar bez vád, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

  10. 2.10

   Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu tovaru, alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Nemožnosťou tovar riadne užívať sa rozumie, keď je Spotrebiteľ v dôsledku opakovane sa vyskytujúcej vady, alebo pre väčší počet odstrániteľných vád pomerne dlhý čas vylúčený z používania tovaru, takže nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby trpel také obmedzenie. Za väčší počet vád tovaru predaného v obchode možno spravidla považovať aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

  11. 2.11

   Spotrebiteľ má právo na výmenu vadného tovaru len za taký tovar, ktorý je značkou, typom, prevedením a pod. zhodný s pôvodne odovzdaným tovarom. Momentom uplatnenia niektorého z práv zo zodpovednosti za vady je Spotrebiteľ svojim prejavom vôle viazaný a nemôže jednostranne voľbu uplatneného práva zmeniť.

  12. 2.12

   Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených právnymi predpismi. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné vyhlásenie Spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

  13. 2.13

   Právo zo zodpovednosti za vady je uplatnené včas, ak dôjde prejav vôle, ktorým kupujúci uplatňuje toto právo, Predávajúcemu pred koncom záručnej doby. Ak je právo zo zodpovednosti za vady uplatnené bez toho, aby kupujúci reklamoval vady, z ktorých uplatnené právo vyvodzuje, ide o neurčité, a teda o neplatné uplatnenie práva. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Ak ide o použitý tovar, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 12 mesiacov odo dňa prevzatia použitého tovaru kupujúcim.

 3. III. Záručné podmienky

  1. 3.1

   Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru tento prezrieť a skontrolovať kompletnosť tovaru a príslušných dokladov (daňový doklad, faktúra, záručný list, manuál, alebo iný dokument potrebný na prevádzku zakúpeného tovaru). Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný tovar skontrolovať a zistené zjavné chyby týkajúce sa mechanického poškodenia tovaru, alebo jeho obalu, množstva dodaného tovaru, kompletnosti dokladov, príp. iné zjavné chyby reklamovať ihneď. Pri doručení tovaru kuriérskou službou, alebo poštou je kupujúci povinný na mieste prevzatia tovaru spísať reklamačný protokol o zistených zjavných vadách, o nekompletnosti zásielky, mechanickom poškodení tovaru, jeho obalu, príp. iných zjavných vadách. Neskoršie reklamácie týkajúce sa zjavných vád tovaru, zistiteľných pri prevzatí nemožno uznať a takáto reklamácia bude považovaná za neoprávnenú. Predávajúci za zjavné vady zistiteľné pri prevzatí tovaru a nekompletnosť odovzdaného tovaru a dokladov nezodpovedá ani v prípade, ak kupujúci nevyužije právo vykonať prehliadku tovaru pri jeho prevzatí.

  2. 3.2

   Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré neboli zjavné pri jeho prevzatí, je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru, najneskôr do 24 hodín od jeho prevzatia.

  3. 3.3

   Pred prvým použitím kúpeného tovaru je Kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami riadiť. Práva zo zodpovednosti za vady je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia záručnej doby.

  4. 3.4

   Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy tovaru spôsobené výrobnou chybou.

  5. 3.5

   Záruka sa nevzťahuje najmä na tovar a vady tovaru, ak : zjavných vád pri prevzatí resp. bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru vadu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru. prašnosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi doporučenému prostrediu uvedenému v dokumentácii k tovaru starostlivosti o tovar, prepätím, alebo použitím nevhodného spotrebného materiálu došlo k poškodeniu tovaru podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami, alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike došlo k poškodeniu tovaru šou životnosťou ako je záručná doba na výrobok) zásahom do výrobku inou ako určenou osobou vyššej moci.

  6. 3.6

   Ak predávajúci pri predaji tovaru ponúkne Kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne iný tovar ako dar, je na rozhodnutí Kupujúceho či ponúkaný dar príjme. Dar nie je predaným tovarom a preto sa naň nevzťahuje záruka a Predávajúci za jeho prípadné vady nezodpovedá. Ak predávajúci vie o vadách tovaru, ktoré ponúka Kupujúcemu ako dar, je povinný Kupujúceho pri ponuke daru na ne upozorniť. Ak sa na darovanom tovare objavia vady, na ktoré Predávajúci kupujúceho neupozornil, je kupujúci oprávnený dar vrátiť. V prípade ak Kupujúcemu vznikne právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru, je povinný predávajúcemu vrátiť všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. spolu s kúpeným tovarom je povinný vrátiť aj tovar prijatý ako dar.

 4. IV. Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

  1. 4.1

   Reklamáciu uplatňuje kupujúci v prevádzkach predávajúceho (zoznam kamenných predajní a ich kontaktov nájdete na adrese www.dobremobily.sk/kontakt v sekcii „Naše pobočky“) alebo v autorizovanom servisnom stredisku. Informácie o autorizovaných servisných strediskách poskytne predávajúci osobne, emailom, alebo telefonicky na čísle + 421 948 474 728. Informácie o servisných strediskách sú uvedené aj v originálnych záručných listoch výrobcu a v dokumentácii k tovaru.

  2. 4.2

   Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

  3. 4.3

   Ak Spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Predávajúci, alebo ním poverený zamestnanec, alebo určená osoba sú povinní poučiť Ppotrebiteľa o jeho právach podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Na základe rozhodnutia Spotrebiteľa, ktoré z práv zo zodpovednosti za vady si uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa Spotrebiteľovi priznávajú rovnaké práva, ako by šlo o neodstrániteľnú vadu. Tieto lehoty nie sú záväzné voči Kupujúcemu, ktorý zakúpil tovar ako podnikateľ a teda jeho vzťah s Predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

  4. 4.4

   Ak Spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia, ktorým je vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

  5. 4.5

   Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe navrhnutej Predávajúcim, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak si Spotrebiteľ na odborné posúdenie vyberie iného posudzovateľa, náklady na posúdenie predbežne zaťažujú Spotrebiteľa. Ak je odborným posúdením preukázaná zodpovednosť predávajúceho za chybu, môže spotrebiteľ reklamáciu uplatniť znova (počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie). Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi v takomto prípade uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Ak sa odborným posúdením vada nepotvrdí, nebude môcť Predávajúci opraviť poškodený tovar v rámci záruky a v prípade ak Kupujúci po upozornení na túto skutočnosť požiada o jeho opravu, bude povinný uhradiť Predávajúcemu náklady spojené s vykonaním servisného zásahu a opravou takéhoto tovaru.

  6. 4.6

   Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný predložiť záručný list (ak bol vydaný) a doklad o zakúpení tovaru, resp. zaplatení kúpnej ceny. V prípade nepredloženia uvedených dokladov reklamácia nebude uznaná za záručnú. Neúplný alebo nesprávne zmenený záručný list je neplatný. Kupujúci je povinný predložiť aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich zo zárukou.

  7. 4.7

   Kupujúci pri uplatnení reklamácie presne popíše vadu tovaru a spôsob, akým sa vada prejavuje. Zároveň uvedie kontaktnú adresu (adresu bydliska, pobytu, príp. sídla, telefónne číslo, e-mail), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené kupujúcim a za nemožnosť doručenia písomností na kupujúcim uvedenú kontaktnú adresu. Kupujúci tiež uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje a akým spôsobom žiada prevzatie vybavenej reklamácie (osobné prevzatie, kuriérskou službou).

  8. 4.8

   Ak kupujúci zasiela vadný tovar predávajúcemu, alebo servisnému stredisku, je povinný zabaliť ho do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne chráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru, pričom je povinný zásielku označiť príslušnými symbolmi. Za škodu na tovare spôsobenú jeho nevhodným zabalením predávajúci nezodpovedá. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý. Odporúčame zaslaný tovar poistiť. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar, alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné prevzatie tovaru do reklamačného procesu.

 5. V. Vybavenie reklamácie

  1. 5.1

   Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď kupujúci uplatnil reklamáciu u predávajúceho, alebo v autorizovanom servisnom stredisku. Pri osobnom uplatnení reklamácie je to deň odovzdania vadného tovaru spolu s príslušnými dokladmi a všetkými súčasťami a príslušenstvom nevyhnutnom na vykonanie záručnej opravy. Pri zaslaní vadného tovaru prostredníctvom prepravnej služby sa za deň začatia reklamačného konania považuje deň, keď vadný tovar spolu s príslušnými dokladmi bol doručený predávajúcemu, alebo servisnému stredisku.

  2. 5.2

   Predávajúci ani záručný servis nezodpovedajú za poškodenie dát a programov v reklamovanom tovare. V tejto súvislosti kupujúcemu odporúčame vyhotoviť záložné kópie všetkých dát a programov a vybrať z vadného tovaru výmenné pamäťové médiá.

  3. 5.3

   Po prevzatí reklamovaného tovaru Predávajúci, alebo určená osoba vystaví Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie.

  4. 5.4

   Zodpovedná osoba t.j. servisné stredisko predajcu, alebo určená osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie Spotrebiteľa s výzvou k prevzatiu opraveného tovaru a reklamačného protokolu v zákonom určenej lehote formou e-mailu alebo doporučeným listom.

  5. 5.5

   Zodpovedná osoba je povinná o vybavení reklamácie vydať písomný doklad. Písomná forma je zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila.

  6. 5.6

   V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca odo dňa kedy bol Kupujúci upovedomený o dokončení opravy je Predávajúci, podľa § 656 Občianskeho zákonníka, oprávnený účtovať pri vyskladnení reklamácie sumu za uskladnenie a to v súlade so zákonom.

  7. 5.7

   Podľa ustanovenia § 656 ods. 2 OZ platí, že ak si Kupujúci nevyzdvihne vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný ju vyzdvihnúť, má Predávajúci právo vec predať. Ak Predávajúci pozná adresu Kupujúce a ak ide o vec väčšej hodnoty, je Predávajúci povinný o zamýšľanom predaji Kupujúceho vopred upovedomiť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie veci ( najmenej 15 dní ). Následne je Predávajúci oprávnený vec predať a je povinný vyplatiť Kupujúcemu, výťažok predaja po odpočítaní ceny opravy, poplatku za uskladnenie a nákladov predaja. Právo na výťažok predaja si musí Kupujúci u Predávajúceho uplatniť.

  8. 5.8

   Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

  9. 5.9

   Reklamačné konanie je ukončené vybavením reklamácie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, zaznamenanou výzvou na prevzatie plnenia, alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody podľa zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom v znení neskorších predpisov.

  10. 5.10

   Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s týmto reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že s ním bol oboznámený.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Vyplňte prosím reklamačný formulár:Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informacii.
SÚHLASÍM